உன் செயல்களுக்கு ஏற்றபடி உன் வாழ்க்கை இருக்கும்

Depending on the nature of your love and your actions will be

 

உன் அன்பின் தன்மைக்கு ஏற்றபடி உன் செயல்கள் இருக்கும் 
உன் செயல்களுக்கு ஏற்றபடி உன் வாழ்க்கை இருக்கும் – Socrates

Your action will be according to your thoughts. your life will be according to your actions.

Read good quotes and be happy.

Add Comment