If you wake up and walk, you will find the path

spider web versus the likes of us to prison.

எழுந்து நடந்தால் இமயமலையும் நமக்கு வழி கொடுக்கும் 
உறங்கிக்கிடந்தால் சிலந்தி வலையும் நம்மை சிறை பிடிக்கும்.

Get up and walk, you can find a path.

Read Tamil Quotes from OruThuli.

Add Comment