பேராசை கொள்பவரை மரணமும்

Train track

Perasai kolpavarai maranamum virumpaathu

பெண்ணுக்கும், மண்ணுக்கும் பேராசை கொள்பவரை மரணமும் விரும்பாது. – M.Hema

Best Tamil, English quotes collection. If you love our quotes, don’t forget to share with your friends.

The woman does not want the death of the girl and the greedy person.

Add Comment